รับทำบัญชี พัทยา ระยอง

รับทำบัญชี พัทยา

บริการรายเดือน

ยื่นภาษีตามกฏหมายกำหนด

 • จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1)
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • จัดทำแบบการนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคม (สปส1-10)
 • ยื่นแบบข้อเท็จจริงของนายจ้าง (พนักงานเข้า-ออก)

ขอรับเอกสารทุกวันที่ 2-5 ของเดือน

เอกสารทางบัญชี ที่ต้องนำส่งสำนักงาน

 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายทางบริษัทฯออกให้กับSupplier
 • เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • เอกสารการจ่ายค่าเช่าและค่าจ้างหรืองานบริการต่างๆ ที่ต้องนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือน

เพื่อจัดทำ

 1. แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1)
 2. แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 3. แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

เอกสารทางบัญชี ที่ต้องนำส่งสำนักงาน

 • สำเนาใบกำกับภาษีขาย
 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ

เพื่อจัดทำ

 1. แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 2. รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 3. แบบการนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

ค่าบริการ

ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ 500 บาท

บริการรายปี

บริการจัดทำงบการเงินรายปี พร้อมเซ็นต์รับรับรองงบการเงินกิจการโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ - CPA

 • บันทึกบัญชี ออกงบทดลองจัดทำบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงินประจำปี และนำส่ง ภงด.50
 • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • เป็นผู้จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี 2543 จัดทำด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปถูกต้องตามกฏหมาย
 • วิเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
 • เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร กรณีสรรพากรเข้าตรวจสอบกิจการ
 • เป็นที่ปรึกษางานด้านบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษี

เอกสารทางบัญขีที่ต้องนำส่งสำนักงาน เพื่อจัดทำงบประจำปี มีดั้งนี้

 • เอกสารใบสำคัญจ่าย ไม่มีภาษีซื้อ หรือ ค่าใช้จ่าย No Vat.
 • บัญชีธนาคาร
 • ใบสำคัญรับเงินสด, เช็ค พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • ใบสำคัญจ่ายเงินสด, เช็ค พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารการกู้เงินหรือทำนิติกรรมเกี่ยวบับบริษัทฯ

ค่าบริการ

ค่าปิดงบเริ่มต้นที่ 12,000 บาท

บริการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนร้านค้า, จดเลิกกิจการ, เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น,  เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล, จดสาขา, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, เพิ่มวัตถุประสงค์,  เปลี่ยนแปลงที่อยู่,  เพิ่ม/ลดทุน,  อำนาจกรรมการ และอื่นๆ

ค่าบริการ

ค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคลเริ่มต้นที่ 7,500 บาท

รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี พัทยา รายเดือน , รับทำบัญชี พัทยา รายปี , รับทำบัญชี พัทยา แนะนำ , บริการ รับทำบัญชี พัทยา , ให้บริการ รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี พัทยา บ้านฉาง , รับทำบัญชี พัทยา บ้านฉาง การบัญชี , รับทำบัญชี ระยอง , รับทำบัญชี ระยอง รายเดือน , รับทำบัญชี ระยอง รายปี , รับทำบัญชี ระยอง แนะนำ , บริการ รับทำบัญชี ระยอง , ให้บริการ รับทำบัญชี ระยอง , รับทำบัญชี พระยอง บ้านฉาง , รับทำบัญชี ระยอง บ้านฉาง การบัญชี